Prestatieladder Socialer Ondernemen, 30+ ABW
Bureau Veritas, NEN-ISO-9001:2015, NEN-ISO-14001:2015
Er is hier meer uitdaging en hulp naar de medewerkers toe. Je bent meer met de mensen bezig.
– Gabriëlle Bruil
Privacy Statement

Mabeon Schoon Achterhoek respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die de gebruiker via de website aan Mabeon Schoon Achterhoek verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Europese wetgeving) wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan Mabeon Schoon Achterhoek worden verstrekt via de website van Mabeon Schoon Achterhoek, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Mabeon Schoon Achterhoek, neem dan contact op met info@mabeon-achterhoek.nl

Disclaimer Email

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Mabeon Schoon Achterhoek sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Mabeon Schoon Achterhoek garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden, of door een computerprogramma dat wordt gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. Als er sprake is van virussen of spam die onder de naam van Mabeon Schoon Achterhoek, overtuigt u zich er dan van dat de bron werkelijk Mabeon Schoon Achterhoek is.


Disclaimer Website

Algemeen
Hieronder vindt u de voorwaarden die van toepassing zijn op (het gebruik van) de website van Mabeon Schoon Achterhoek en van de informatie en applicaties daarop. Door uw bezoek aan dit deel van de website wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee ook in te stemmen.

Informatie
De informatie op deze website is slechts algemeen van aard. Om die reden is deze niet bedoeld of geschikt als advies in specifieke situaties, waarin daaraan derhalve ook geen rechten kunnen worden ontleend. De informatie op de website van Mabeon Schoon Achterhoek is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en geplaatst, en wordt ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderhouden. Desondanks kan de informatie mede om technische redenen fouten bevatten en/of niet actueel (meer) zijn, dan wel onjuist of onvolledig zijn geplaatst, dan wel niet of niet geheel leesbaar zijn. Mabeon Schoon Achterhoek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade en/of gederfde winst dan ook als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op deze website, noch voor schade en/of gederfde winst als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van, het vertrouwen op en/of handelen naar de informatie op deze website.

Beveiliging van informatie
Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Teneinde een adequate beveiliging te kunnen blijven handhaven, kan Mabeon Schoon Achterhoek in de toekomst aanvullende beveiligingsmaatregelen treffen, die voor alle gebruikers van de website van Mabeon Schoon Achterhoek en/of de daarop aanwezige applicaties zullen gelden. Te denken is aan het verplicht en periodiek wijzigen van het toegangswachtwoord, of het uitreiken van een zogenaamde 'token', een niet-kosteloos apparaat dat toegangscodes genereert, zoals u deze wellicht al kent van het internetbankieren.

Webapplicaties van derden
In het kader van haar dienstverlening stelt Mabeon Schoon Achterhoek op deze website een of meer webapplicaties ter beschikking van haar cliënten. De cliënten hebben daartoe slechts toegang met toestemming van Mabeon Schoon Achterhoek, die daartoe inlogcodes verstrekt of laat verstrekken. Mabeon Schoon Achterhoek streeft ernaar, maar kan niet garanderen dat de ter beschikking gestelde webapplicaties te allen tijde juist functioneren. Mabeon Schoon Achterhoek aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor welke schade en/of gederfde winst dan ook als gevolg van het gebruik en/of de (tijdelijke) niet-beschikbaarheid en/of het (tijdelijke) niet-functioneren van deze applicaties.

Sites van derden
De website van Mabeon Schoon Achterhoek kan hyperlinks naar websites van andere organisaties bevatten. Deze websites van derden worden door Mabeon Schoon Achterhoek niet gecontroleerd en/of onderhouden. Mabeon Schoon Achterhoek aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en/of het gebruik van, vertrouwen op en/of handelen naar de informatie en/of toepassingen op deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten
Persoonlijk, niet-commercieel gebruik en/of vermenigvuldigen van de informatie op deze website is toegestaan. Commercieel gebruik, vermenigvuldigen en/of publiceren in welke vorm dan ook van (de inhoud van) deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Mabeon Schoon Achterhoek. Mabeon Schoon Achterhoek en/of haar licentiegevers hebben alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en merkrechten, ten aanzien van de informatie, namen, logo's en afbeeldingen in welke vorm dan ook op deze website. Slechts met schriftelijke toestemming van Mabeon Schoon Achterhoek kunnen derden hyperlinks en/of toepassingen aanbrengen op haar site.

Wijzigingen
Mabeon Schoon Achterhoek behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen en/of aanvullingen te doen op deze disclaimer. Deze wijzigingen en/of aanvullingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.